Historie

DE MYTHOLOGISCHE OORSPRONG

In het begin was er Disputen Federatie Prometheus. Volgens een eeuwenlange sage wordt Prometheus beschouwd als de weldoener van de mens en de grondlegger van diens beschaving. Hij stal namelijk voor de mensheid één van de essentiële dingen van het leven in die tijd, namelijk het vuur. Voor deze roof werd Prometheus door de goden zwaar gestraft en geteisterd, totdat hij door de held Herakles gered werd. Het vuur bij de Federatie, zoals Prometheus het gebracht heeft, kreeg in 1982 gestalte door de oprichting van dispuut L.U.M.E.N.. De betekenis van het Latijnse woord 'lumen' is (iets dat) licht (geeft).

HET BEGIN

In oktober 1981 werd door een achttal studenten, voornamelijk rechtenstudenten, het voornemen gevat om een nieuw dispuut binnen het Nijmeegse studentenleven op te richten. De oprichters kenden elkaar uit het koffie- en borrelcircuit, hetgeen een hechte basis bleek voor samenwerking in disputair verband. De maanden tussen oktober 1981 en maart 1982 werden gevuld met het zoeken naar een geschikte ruimte om elke woensdagavond bijeen te komen. Na vele nachten zoeken en het bezoeken van allerlei horeca gelegenheden, werd er gekozen voor café het Haasje op de Berg en Dalseweg. In maart 1982 werd dispuut L.U.M.E.N. opgericht en werd als belangstellend lid opgenomen in de Disputen Federatie Prometheus. De presentatie werd gedaan in café de Fiets en korte tijd later werd aan dispuut L.U.M.E.N. het lidmaatschap van Prometheus verleend.

N.D.F. ARGUS

Dispuut L.U.M.E.N. heeft altijd een prominente plaats ingenomen in het reilen en zeilen van de disputen federatie Prometheus en het is dan ook niet verbazingwekkend dat zij één van de medeoprichters is van de Nijmeegse Disputen Federatie Argus. De federatie zag het licht in 1984 en kan als opvolger worden beschouwd van de Disputen Federatie Prometheus. Helaas werd in 2018 besloten ook deze federatie op te heffen en vanaf dit moment ging dispuut L.U.M.E.N. verder als onafhankelijk dispuut.

DE SAMENSTELLING VAN HET DISPUUT

In 1982 begon het dispuut als een gemengd dispuut waar heren en dames beiden welkom waren. In de jaren na de oprichting werd de basis gelegd voor het huidige dispuut met al haar tradities, normen en waarden. In 1990 werd besloten dat de heren zich af zouden splitsen. Zij gingen verder in de vorm van een nieuw dispuut, namelijk het dispuut Ra-harakte. Maar ook de dames gingen door, zij bleven trouw aan dispuut L.U.M.E.N.